Tag: bản đồ

Để xây dựng thương hiệu có thể bạn sẽ cần đến một cái bản đồ đấy…

Nhưng chỉ một số điểm tiếp xúc đó được phân phối bởi bộ phận marketing. Vì thế ranh giới với hệ thống xây dựng thương hiệu ngày càng mờ đi. Ngày nay, xây dựng thương hiệu phụ thuộc vào toàn